لبه‌های اولیه


صداوسیما
20.00% (102 نظرسنجی)
روزنامه ها
1.57% (8 نظرسنجی)
خبرگزاری های رسمی
7.84% (40 نظرسنجی)
سایت های خبری
70.59% (360 نظرسنجی)
تمام آرا: 510
ارسال نظر